KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

-Kimlik Verisi

-Ad, Soyad, Cinsiyet, TCKN(İsteğe Bağlı)

-İletişim Verisi

-E-posta adresi, Telefon Numarası, Adres

-Dijital Veri

Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri (çerez kayıtları)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Web sitemiz aracılığıyla ya da yukarıda bahsi geçen diğer yollar ile tarafımızca edinilen Kişisel Verileriniz niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenecektir.

 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Sunduğumuz hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi,
 • Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi, gerekirse bu amaçla çerez kullanılması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web sitemiz aracılığıyla ya da yukarıda bahsi geçen diğer yollar ile tarafımızca edinilen Kişisel verileriniz niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenecektir.
 • Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, (Bu amacı gerçekleştirebilmek amacıyla üyelerimizden söz konusu bilgilendirmelerin taraflarına ulaşmasını kabul ettiklerine dair açık rıza alınmaktadır)
 • Satın alma işlemlerinizi sağlama ve hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
 • Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve bu kapsamda planlama, her alanda değerlendirme çalışması yapılması,
 • Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim

faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve gerekli hallerde açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili iletilen talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Bölgemize iletildikten sonra başvurunuz en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak (Ancak,

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE LİNKLER (BAĞLANTILAR)

Bölgemiz Web sitesi üçüncü kişi sıfatındaki web siteleri ile bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için Bölge’mizce herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiçbir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Islak imzalı şahsen başvuru Organize San. Bölg. 13. Sk. No:5 Selçuklu /KONYA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Noter vasıtasıyla tebligat Noter vasıtasıyla Organize San. Bölg. 13. Sk. No:5 Selçuklu /KONYA Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-Posta Yoluyla Elektronik Posta bilgi@ozkocaxle.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile ozkocdingil@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim :

TC Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

e-posta :

Adres :

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ….…………………………………

Konu: …………………….……………...…………………………………………………

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz : ………………………………………………………………….

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak, belge ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyeti kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

NOT: Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (Kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

          KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

                Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Firmanın binalarında, giriş-çıkış kapılarında, yemekhane, üretim hane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, bina dış cepheleri ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, tedarikçilerin, çalışanların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibi ve kayıt altına alınması yoluyla ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Firma meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

Kişisel veriler, binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır. Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

 

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 10 gündür. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır.

 

Kamera görüntüleri, ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kamera kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.

 

Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Binasında, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir, Tedarikçi Ve Çalışanların Giriş Çıkışlarının Takibi ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu Politika ’da belirtilen amaçlarla, ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

 Misafir olarak ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları vb. bilgileri elde edilirken ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binasının ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumun meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işbu Politika ‘da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Veri Sahibinin Hakları ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

 

 ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için alternatif yollar sunmaktadır. Kişisel veri sahibinin haklarında yer alan haklara ilişkin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Firmaya iletmesi durumunda, Firma ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Veri Sorumlusu: ÖZKOÇ İLAVE DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Islak İmza: Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu kullanarak yapabilirsiniz.

Kep Adresi: ozkocdingil@hs01.kep.tr

Uygulama: ( Bu yolla başvuru cevabında genel nitelikli bilgi paylaşımı olacaktır)

Adres: Konya Organize San. Bölge. 13. Sk. No:5 Selçuklu Konya

 

 

Firma, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Firma ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Firma cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.